TRANG CHỦGIỚI THIỆU DVSCQUAN HỆ CỔ ĐÔNGTRUNG TÂM DỮ LIỆUDOANH NGHIỆPHỖ TRỢLIÊN HỆ
Tin kinh tế
Thị trường niêm yết
Thị trường chưa niêm yết
Tin kinh tế
Tin DVSC
Báo cáo phân tích
Bản tin thị trường
TIN TỨC DVSC
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
TIN KINH TẾ
Tin kinh tế

Quyền lợi cổ đông: B82 - 4/4 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu B82 của CTCP 482 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần 482, số 155 Trường Chinh, thành phố Vinh, Nghệ An

          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;+ Báo cáo của Giám đốc Công ty;+ Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012;+ Báo cáo của Ban kiểm soát;+ Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013;. + Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;+ Bầu nhân sự Hội đồng quản trị (nếu có);+ Một số nội dung liên quan khác;+ Thảo luận các báo cáo, biểu quyết các vấn đề;+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông..
 


Theo - HNX

Các tin khác: