TRANG CHỦGIỚI THIỆU DVSCQUAN HỆ CỔ ĐÔNGTRUNG TÂM DỮ LIỆUDOANH NGHIỆPHỖ TRỢLIÊN HỆ
Thị trường niêm yết
Thị trường niêm yết
Thị trường chưa niêm yết
Tin kinh tế
Tin DVSC
Báo cáo phân tích
Bản tin thị trường
TIN TỨC DVSC
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Tin thị trường niêm yết

Phân phối lợi nhuận: VNR - 2/4 GDKHQ tổ chức ĐHCĐ 2013, trả cổ tức bằng tiền 8%

Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: Ngày 25/04/2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNR của Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian họp: Ngày 25/04/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

          - Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013;

+ Phê chuẩn phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký giúp việc năm 2012;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2013;

+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;

+ Phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Các vấn đề phát sinh khác (nếu có).

     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012:

          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu( 01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

          - Thời gian thực hiện: 04/06/2013

          - Địa điểm thực hiện:

               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hữu nhận cổ tức tại tại Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, địa chỉ: Tầng 7 – 141 Lê Duẩn – Hoàn Kiếm – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) kể từ ngày 04/06/2013 và xuất trình chứng minh nhân dân.

               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.
 


Theo - HNX

Các tin khác: