TRANG CHỦGIỚI THIỆU DVSCQUAN HỆ CỔ ĐÔNGTRUNG TÂM DỮ LIỆUDOANH NGHIỆPHỖ TRỢLIÊN HỆ
Thị trường chưa niêm yết
Thị trường niêm yết
Thị trường chưa niêm yết
Tin kinh tế
Tin DVSC
Báo cáo phân tích
Bản tin thị trường
TIN TỨC DVSC
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Tin thị trường OTC&UCPOM

Quyền lợi cổ đông: DGT - 5/4 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013

Thời gian họp: Dự kiến vào ngày 26/04/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DGT của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết

          - Thời gian họp: Dự kiến vào ngày 26/04/2013.

          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

          - Nội dung họp: * Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2012, kế hoạch 2013;* Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012;* Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013;* Thông qua báo cáo tài chính năm 2012;

* Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013;* Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận chi thù lao HĐQT và BKS năm 2012;. * Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2013;* Thông qua Tờ trình chi thù lao thành viên cho HĐQT và BKS năm 2013;* Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;* Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ;* Thông qua Bầu bổ sung thành viên HĐQT;* Các vấn đề khác; .
 


Theo - HNX

Các tin khác: